Права та обов'язки учнів

Права та обов’язки здобувачів освіти регламентуються відповідно до: Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Учні – особи, зараховані до закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту. Усі вони мають свої права та обов’язки.

Здобувачі освіти мають право на
 1. навчання впродовж життя та академічну доброчесність;
 2. вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 3. якісні освітні послуги;
 4. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 5. відзначення успіхів у своїй діяльності; свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової й науково-технічної діяльності тощо;
 6. безпечні та нешкідливі умови навчання;
 7. повагу людської гідності;
 8. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 9. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 10. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 11. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 12. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

 13. участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 14. отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 15. перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

Окрім того, здобувачі освіти мають право на:

 1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 4. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 6. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 7. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 8. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 9. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 10. на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Здобувачі освіти зобов’язані
 1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 2. бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
 3. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 4. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 5. дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.

Окрім того, учні зобов’язані:

 1. опановувати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 2. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 3. дбайливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;
 4. дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 6. дотримуватися правил особистої гігієни;
 7. піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя й однокласників;
 8. дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 9. діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 10. дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
 11. дотримуватися ділового стилю одягу;
 12. займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Заохочення й покарання учнів

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, подарунками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 1. зауваження вчителя;
 2. зауваження чи догана директора школи;
 3. догана директора школи у присутності всіх учнів;
 4. направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;
 5. клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Загальні правила поведінки учнів

Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

Не дозволяється без дозволу педагогічних працівників йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учні повинні пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

Учні школи приносить необхідні навчальні приладдя, підручники, зошити, щоденник. Приходять до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

Учні школи проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагогічні працівники звертаються один до одного шанобливо.

Учні бережуть майно школи, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і під час перерв.

Поведінка на уроці

Протягом уроку не можна відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’явити щоденник.

Якщо під час занять учню/учениці необхідно вийти з класу, то він/вона повинен/повинна підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

Поведінка на перервах

Під час перерви учням забороняється:

штовхати один одного

кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми

вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб

палити, вживати алкогольні напої та/або в будівлі і на території школи